Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond 01 juli 2007

 

Deze webpagina is bestemd voor patiënten, die lijden aan chronisch lage rugpijn die in aanmerking komen voor:

NB deze behandeling wordt alleen nog maar in studie verband verricht.
Intradiscale Electrothermale Therapie (IDET)
of Targetted Disc Decompression (TDD)

NB: deze behandeling wordt in nederland niet meer uitgevoerd

www.pijnpolikliniek.info

Inleiding

In deze informatie geven wij informatie omtrent een tweetal, voor Roermond nieuwe behandel methodes, die dit jaar van start zijn gegaan, namelijk TDD en IDET. Lees deze brochure rustig door zodat u meer te weten komt over deze behandelingsmethoden.

 

Targeted Disc Decompression (TDD) is de Engelse benaming voor een behandeling van rugpijn, al dan niet met uitstraling in het been, welke wordt veroorzaakt door uitstulping van een of meerdere tussenwervelschijven van de wervelkolom. Voor het gemak noemen wij deze behandeling in de folder "TDD behandeling".

IntraDiscal Electrothermal Therapy (IDET) is de Engelse benaming voor een behandeling van rugpijn, al dan niet met uitstraling in het been, welke wordt veroorzaakt door degeneratieve veranderingen ("slijtage") van een of meerdere tussenwervelschijven van de wervelkolom. Voor het gemak noemen wij deze behandeling in de folder "IDET behandeling". 

 

Wanneer u lage rugpijn heeft of uitstralende pijn in het been of een combinatie daarvan (rugpijn met uitstraling in het been) kan dit worden veroorzaakt door afwijkingen van de tussenwervelschijf (degeneratie, "slijtage") en/of hernia (uitpuiling van de tussenwervelschijf). Om tot deze diagnose te komen zal uw pijnspecialist u onderzoeken en aanvullend onderzoek laten verrichten (bijvoorbeeld MRI onderzoek). Indien de bron van de pijn kan worden gevonden kan een behandelingsvoorstel volgen.

 

Als de bron van de pijn vooral is gelegen in de hernia met druk op een of meerdere zenuwen dan kan uw pijnspecialist een behandeling voorstellen die deze druk wegneemt door de tussenwervelschijf heel plaatselijk te laten krimpen. Dit is het doel van de TDD behandeling.

 

Als de bron van de pijn is gelegen in de degeneratie van de tussenwervelschijf dan kan uw pijnspecialist een behandeling voorstellen om de kleine zenuwtakjes in de tussenwervelschijf, die de pijn veroorzaken, “uit te schakelen”. Dit is het doel van de IDET behandeling.

 

De wervels omsluiten en beschermen het ruggenmerg. De wervels zijn onderling verbonden door tussenwervelschijven en gewrichten. Deze tussenwervelschijven zijn de sterke schokbrekers van de wervelkolom. Ze vangen niet alleen schokken op maar zorgen tevens voor de beweeglijkheid en flexibiliteit van de wervelkolom.

 

Iedere tussenwervelschijf heeft een sponsachtige kern (nucleus) die wordt omgeven door een aantal stevige ringen (annulus). Door veroudering, een afwijkende houding van de rug of een blessure, kan de tussenwervelschijf zwakker worden en kunnen in de annulus barstjes en scheurtjes ontstaan.


    

     

Deze scheurtjes kunnen chronische pijn veroorzaken. Bovendien kan de sponsachtige kern uitstulpen via deze scheurtjes ("hernia", fig. 2). De uitgestulpte tussenwervelschijf kan hierdoor tegen de zenuwen drukken, wat pijn in het been en/of rug veroorzaakt.

  

discus provocatie test

Vergelijkbaar met de RF-discus behandeling is de discus provocatie test. Deze test wordt uitgevoerd om na te gaan of U in aanmerking komt voor IDET of TDD. Hierbij wordt van het onderste niveau af (L5/S1) in oplopende volgorde, de discus aangeprikt, niet met de bedoeling om ze te behandelen, maar met de bedoeling om ze te testen op prikkelbaarheid. Als bij een lage volume en lage druk, de patiënt pijn krijgt die overeenkomt met de pijn die hij/zijj normaal ook heeft (rug en been), dan wordt het als een positieve provocatie test beschouwd. Na het laagste niveau, wordt L4/5 gedaan. Als deze positief test, dan gaat men nog één niveau hoger enz. De als positief geteste niveaus kunnen vervolgens behandeld worden middels IDET of TDD.


TDD behandeling is een speciaal ontwikkelde behandelingsmethode voor de behandeling van pijn op basis van een uitgestulpte of beschadigde (versleten) tussenwervelschijf. IDET behandeling is een speciaal ontwikkelde behandelingsmethode voor de behandeling van pijn op basis van een beschadigde (versleten) tussenwervelschijf. De keuze, welke discus behandeld gaat worden wordt bepaald door een zogenaamde "discus provacatie test". Daarbij wordt een hoeveelheid Röntgenkontrast in de discus gespoten. Er ontstaat dan een zeker mate van pijn, maar vooral ook een bekende pijn, namelijk de pijn die U al enige tijd heeft gehad. Soms kan ook meer dan één discus positief testen en kunnen deze behandeld worden. Aansluitend aan deze test kan het ook zijn dat er een CT-scan wordt gemaakt.

 

De behandeling wordt in overleg met uw pijnspecialist in dagbehandeling of tijdens kortdurende opname verricht. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer onder steriele omstandigheden. Er wordt een infuus ingebracht om antibiotica en (zonodig) vloeistof en medicatie toe te kunnen dienen. De huid van de rug wordt gedesinfecteerd en met steriele doeken afgedekt. Na plaatselijke verdoving wordt onder doorlichting met röntgenapparatuur een speciale naald in de tussenwervelschijf ingebracht.

 

Daarna wordt door deze naald een speciale katheter in de tussenwervelschijf ingebracht. Bij de TDD behandeling wordt de ACUTHERM® decompressie katheter gebruikt. Bij IDET wordt de SPINECATH® katheter toegepast (fig. 41. Beide katheters hebben verschillende specifieke eigenschappen. 


                

bron: Smith & Nephew

 

Nadat de katheter in positie is gebracht wordt het verwarmingselement van de katheter geactiveerd. Het verwarmingselement wordt door een speciale unit aangestuurd. De temperatuur van de tip van de katheter wordt geleidelijk aan verhoogd tot een maximum (volgens een behandelingsprotocol) en wordt gedurende enkele minuten vastgehouden. De TDD procedure duurt 12 minuten en de IDET procedure 16 minuten. Het is mogelijk dat hierbij pijn­klachten in de rug ontstaan. Tijdens de behandeling zal de pijnspecialist u vragen of u pijn voelt. Zo nodig kan een pijnbestrijdend middel via het infuus worden gegeven. Zodra het behandelingsprotocol is afgerond worden de katheter en de naald verwijderd. Na de ingreep wordt u enige tijd bewaakt op de uitslaapkamer alvorens u naar de verpleegafdeling wordt teruggebracht.

 

         

 

Aandachtspunten vóór de behandeling:

Wanneer u in aanmerking komt voor deze behandeling is het raadzaam om, in overleg met uw pijnspecialist, de onderstaande richtlijnen voorafgaand aan de ingreep op te volgen.

 

1. Een week voor deze behandeling:

Stop met het gebruik van pijnbestrijdende middelen welke de bloedstolling kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld aspirine, ascal). Indien u bij de trombosedienst komt voor bloedverdunners (bijvoorbeeld acenocournarol), dan dienen deze bloedverdunners tijdelijk te worden gestaakt op advies van uw pijnspecialist. Ga gewoon door met het innemen van medicijnen voor hart, bloeddruk of diabetes zoals werd voorgeschreven. Voor de behandeling dient u nuchter te zijn. Insuline medicatie dient te worden aangepast.

2.Stel uw pijnspecialist op de hoogte van: Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen en/of bepaalde antibiotica. Indien u een infectie heeft dient u dit aan uw pijnspecialist te melden; mogelijk dat eerst deze infectie moet worden behandeld.

3. Rust de nacht voorafgaand aan de behandeling goed uit.

4.Vanaf 6 uur voor de behandeling dient u nuchter te zijn.

5. Regel vervoer van en naar het ziekenhuis. Zelf autorijden, is na de behandeling niet toegestaan.

 

Aandachtspunten ná de behandeling

1. Na de behandeling volgt een algemeen postoperatief programma om te revalideren. Volg hierbij het advies van uw pijnspecialist.

2 .Rust na de behandeling een tot drie dagen uit in een gemakkelijke positie (liggend of achteroverleunend) en beperk zitten of wandelen (gemiddeld Net langer clan 10 à 20 minuten achtereenvolgend).

 

3 Bespreek met uw pijnspecialist wanneer u uw werk kunt hervatten. Indien het zittend werk betreft kunt u normaal gesproken een week na de behandeling weer aan het werk maar houdt er rekening mee dat de rug nog erg gevoelig kan zijn. Soms is het beter nog langer te wachten met werkhervatting. Voor andersoortig werk: overleg met uw pijnspecialist.

 

4.Let op de onderstaande richtlijnen met betrekking tot het zitten.

Autorijden is de eerste vijf dagen na de behandeling niet toegestaan; probeer daarna in de eerste zes weken gemiddeld niet langer clan 20 tot 30 minuten te rijden. Let erop dat uw autostoel voldoende steun geeft of gebruik anders een kussen ter ondersteuning. Als passagier kunt u de stoel naar achteren zetten en de rijtijd gedurende de eerste zes weken na de behandeling het beste beperken tot ongeveer 45 minuten. Op de dag van de behandeling kunt u zich wel naar huis laten rijden. Indien het een lange reis betreft, clan kunt u onderweg besluiten te stoppen om even rond te lopen.

 

Zitten: blijf de eerste zes weken Net langer clan 30 a 40 minuten achter elkaar zitten en gebruik hierbij een stoel die goede ondersteuning biedt van de rug en vermijdt zachte banken of stoelen. Gebruik wanneer u zit een kussen of handdoek in de rug ter ondersteuning. Het is goed om tussendoor even op te staan en een korte wandeling te maken of om nu en clan even te gaan liggen.

 

Tillen: wees gedurende de eerste zes weken voorzichtig met het tillen van voorwerpen. Zeker geen zware gewichten (boodschappentassen) tillen.

 

Huishoudelijk werk: De eerste zes weken moet tillen of buigen vermeden worden.

Geen chiropractie, manipulatie, massage (tenzij anders is voorgeschreven) en tractie oefeningen (uitrekken) van de rug gedurende de eerste 12 weken.

 

Oefeningen een week na de behandeling:

Maak dagelijks een wandeling van ongeveer 20 minuten. Breidt het aantal en de duur van de wandelingen uit tot tweemaal 20 minuten en vervolgens 1 uur per dag aan het eind van de vierde week. Doe het rustig aan wanneer de pijnklachten in het been verergeren gedurende de wandeling.

 

Na 1 week kunt u beginnen met buikspieroefeningen met uw rug plat op de vloer. Gedurende de eerste vier weken mag u niet zwemmen. Ongeveer vier weken na de ingreep kan de fysiotherapeut u ondersteunen met passende oefeningen.

 

Ontstekingsremmers en/of pijnmedicatie kunnen in over­leg met u door uw pijnspecialist worden voorgeschreven.

 

Belangrijke informatie

De TDD/IDET behandeling van de tussenwervelschijf is een “chirurgische” ingreep waarvan geen ernstige complica­ties zijn te verwachten. Toch is er een kleine kans dat er na de ingreep, ondanks alle zorgvuldigheid, infectie kan optreden. Niet iedere patiënt heeft baat bij de behande­ling en klachten kunnen na verloop van tijd terugkeren. 

Bij minder dan 1% van de patiënten die een IDET krijgen kan het gebeuren dat een klein stukje van de catheter afscheurd. Het is niet duidelijk waarom dit soms kan gebeuren. Over het algemeen heeft dit geen nadelige gevolgen.

Bespreek met uw pijnspecialist de eventuele risico's en mogelijke complicaties die zich kunnen voordoen bij de behandeling. 

Recent is er een waarschuwing uitgegaan van de Sectie Pijngeneeskunde van de NVA, omtrent de toepassing van IDET catheters. Bij enkele patiënten in Nederland catheters is het laatste stukje van de catheter afgescheurd. Het is vermodelijke een complicatie bij minder dan 1% van alle patiënten. Het is op dit moment niet duidelijk of het gaat om een materiaal fout of een foute techniek. Dit wordt nader onderzocht. In de verreweg de meeste gevallen zal het achterblijven van een klein stukje metaal geen gevolgen hebben voor de lange termijn. Het hoeft niet verwijderd te worden.

 

Vragen?

Deze kan u vragen aan de behandelende anesthesist

 

De beste tijden om te bellen zijn: 

maandag t/m vrijdagmorgen van 8:30 uur tot 16:30 uur:                  0475-352770        

 

 

P.C. de Jong

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 16-03-2015