Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken†Roermond

Vereniging voor Anesthesiologie - sectie pijngeneeskunde

20†augustus 2013

Deze folder is bestemd voor patiŽnten, die in aanmerking komen voor een

RF†behandeling SI-GEWRICHT††††††††††††† www.pijnpolikliniek.info

Let op, vanaf begin 2015 wordt de facet blok en de SI blok nergens meer vergoed, in geen enkel ziekenhuis, ook niet met een top verzekering. Alleen bij lopende behandelingen gebeurd dit soms wel. Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat U niet onverwachts met een hoge rekening wordt geconfronteerd die niet vergoed wordt. Inmiddels is er een prijsafspraak die voor ons kostendekkend is die U zelf moet bekostigen. Dit is vergelijkbaar met andere vormen van niet-verzekerde zorg zoals cosmetische chirurgie. U kunt telefonisch inlichtingen inwinnen over de prijs.

Inleiding

Deze behandeling vindt plaats ter hoogte van de bil/hei≠ligbeen. Indien u klachten heeft uit≠gaan≠de van de wer≠vel≠ko≠lom, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmer≠king komen voor deze behandeling.

Het stellen van de diagnose SI-pijn

De klachten van het SI gewricht†lokaliseren zich† in de bilregio (94%). De pijn kan†uitstralen†naar†de lage rug†(72%), lies (14%)† of zelfs de middenrug† (6%) en†buik (2%). Gerefereerde pijn naar het been komt voor bij 28% van de patiŽnten, 12% geeft pijn tot in de voet aan. Opstaan uit zithouding kan de pijn uitlokken.†
RŲntgenbeelden van het SIG zijn soms maar zeker niet altijd afwijkend.

Lichamelijk onderzoek

Bij het lichamelijk onderzoek is er in de meeste gevallen sprake van een positieve Fortin Fingertest aan de bovenrand van het SIG tegen de rand van het bekkenkam. RŲntgenologisch ligt deze plek op het SIG.

Er zijn een zestal stresstests die vaker positief zijn. Geen van deze tests zegt op zichzelf iets, maat als ze allemaal worden uitgevoerd dan kan men bij 3 positieve tests spreken van een positieve provocatie d.w.z. dat het uitvoeren van de test de pijn uitlokt.


1.†Compressie test: de patiŽnt ligt in zijligging met de aangedane zijde naar boven, hierbij de heupen in 45į flexie en knieŽn in 90į flexie. De onderzoeker staat achter de patiŽnt en plaatst beide handen op de anterieure deel van de crista iliaca en vervolgens oefent hij een neerwaartse druk uit.

2.†Distractie test: de patiŽnt ligt in rugligging, de onderzoeker staat naast de aangedane zijde en plaatst de handen op de punten van het bekenkam en oefent druk uit.

3.†Patrick sign test: de patiŽnt ligt in rugligging en de onderzoeker staat naast de aangedane zijde. Eťn been wordt gebogen in de heup en knie, de voet wordt onder de knie van het andere been geplaatst. Vervolgens wordt druk op de knie van de aangedane zijde uitgeoefend.

4.†Gaenslen test: de patiŽnt ligt in rugligging met de aangedane zijde op de rand van de onderzoeksbank. Het been van de niet aangedane zijde wordt gebogen in de knie en de heup tot de knie tegen de buik drukt. Het andere been wordt overstrekt en er wordt een lichte druk op de knie uitgeoefend.

5.†Thigh Thrust test: de patiŽnt ligt in rugligging met het niet aangedane been gestrekt. De onderzoeker staat naast de aangedane zijde en buigt het been in de heup tot ongeveer 90į en oefent lichte druk op de gebogen knie uit.

6.†Gillet test: de patiŽnt staat op een been en trekt de knie van het andere been op tot de borst.†
RF denervatie SI-gewricht

Voor nieuwe patienten die vanaf 2014 in behandeling komen geldt een nieuwe regeling. Vergoeding van deze behandeling door de zorgverzekeraars is niet meer vanzelfsprekend. In principe moeten patienten met een SI-pijnsyndroom worden doorverwezen naar een Centrum die meedoet aan de minT studie. Als U niet in aanmerking komt voor deze studie of niet mee wilt doen, dan moet een machtiging worden aangevraagd voor behandeling bij ons. We hopen dat de zorgverzekeraars coulant zullen zijn. Anders wordt het niet vegoed. Het is nog net bekend wat de prijs van de behandeling dan wordt.

RF denervatie SI-gewricht (sacroiliacaal gewricht=gewricht tus≠sen heiligbeen en bekken) is een be≠han≠de≠ling waar≠bij met naal≠den de ze≠nuw≠tak≠jes naar dit ≠ge≠wrich≠t wor≠den be≠han≠deld.De naam denervatie betekent letterlijk ďontzenuwenĒ hoewel in werkelijkheid de zenuwen alleen beschadigd worden. Bij de RF denervatie SI-gewricht worden onder rontgendoor≠lich≠ting, nadat de huid verdoofd is, naalden geplaatst bij de betreffen≠de zenuwtjes. Vervolgens wordt met een klein stroom≠pje door het naaldpuntje te sturen de positie nogmaals gecon≠troleerd en wordt na verdere ver≠doving de naaldpunt verwarmd door middel van radiofrequente (RF) stroom (zie voorlichting RF-laesies), waar≠door het zenuwtje voor langere tijd wordt uitge≠schakeld. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding vanuit het SI-gewricht beÔnvloed, waardoor in veel gevallen een pijn≠vermindering optreedt.

Er wordt bij deze behandeling gebruik gemaakt van de zogenaamde palissade techniek waarbij de stroom niet van de naald naard de aardplaat loopt, maar van naald† tot naald.

†††††††††††

†††

Complicaties

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan er een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten. Dit komt omdat er een vanuit de behandelde zenuw een takje naar de huid loopt. In de loop van enkele weken zal het gevoel vanzelf langzaam terugkeren.

Bijwerking

In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op; deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd.

U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen(bv. parace≠tamol volgens bijsluiter). Zonodig kan in overleg met uw be≠handelend arts of huisarts een andere pijnstiller worden voor≠geschreven.

Resultaat

Pas na†1 tot†2 maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.

In een aantal gevallen zal een aanvullende behan≠de≠ling nodig zijn.

Let op!

1.Informeert u ons a.u.b. voor de behandeling bij een (moge≠lijke) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose≠dienst noodzakelijk is dient dit tijdelijk gestaakt te worden.

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze bespreken met uw behandelend arts.

P.C. de Jong

Tel. pijnpoli: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur: 0475-352772

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016