Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond


Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie - sectie pijnbestrijding
    9 juni 1998

 www.pijnpolikliniek.info                                                                                            10 maart 2008

Deze folder is bestemd voor patiënten met een TRIGEMINUS NEURALGIE (TN), en geeft informatie over het ziektebeeld en de be­hande­ling, met name over de

RF behandeling van het ganglion Gasseri volgens SWEET.

 

Wat is een Trigeminus Neuralgie?

 

Trigeminus Neuralgie is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij de patient heftig pijnlijke schietende electrische sensaties ervaart in het verzorgingsgebied van de aange­zichtszenuw (= ner­vus trigeminus). De pijn  kan optreden in de eerste tak (voor­hoofd en oog), maar meestal in de tweede (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een TN is, dat de pijn optreedt na een prikkel, die normaal niet pijnlijk is, zoals aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of een koude wind; de pijn is dus op te wekken.

Het is mogelijk, dat de pijn maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnt, en dan plotseling weer terugkomt.

Doorgaans wordt er geen oorzaak gevonden voor TN. Slechts in zeld­zame gevallen vindt de neuroloog bij nader onderzoek een oorzaak voor de TN. Er kan dan sprake zijn van een hersentumor of van een abnormaal verlopend bloedvat of een streng, die tegen de kern van de aangezichts­zenuw (ookwel bekend als het gang­lion Gas­seri) in de her­se­nen drukt.

 

Behandelingsmogelijkheden

 

Als de diagnose Trigeminus Neuralgie is gesteld, dan worden meestal  eerst medicijnen voorgeschreven. Het bekendste daar­van is carbamazepine (Tegretol), dat ook bij epilepsie wordt gegeven, en de eigenschap heeft dempend te werken op de acti­viteit van zenuw­cellen. Het dempt echter niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar werkt op alle zenuwen, zodat het vaak bijwerkingen geeft als sufheid, duizeligheid of futloosheid, terwijl er soms leverfunctie­stoornissen kunnen optreden.

 

Vroeger werd dan de aangezichtszenuw operatief (gedeeltelijk) door­ge­sneden. Het grote nadeel van deze methode is, dat het ge­zicht dan doof ( vergelijkbaar met de verdoving bij de tand­arts) ­a­an­voelt, maar voor­al dat na enige tijd een nieuwe onbe­han­del­bare pijn kan ont­staan, die vaak nog erger is dan de oor­spron­ke­lijke pijn.

S­inds enige tijd is een neuro­chi­rur­gi­sche ope­ra­tie  vol­gens Janetta moge­lijk, waarbij de aan­ge­zichtsze­nuw in de her­senen wordt vrij­gelegd. Bij deze ope­ratie is het funk­tie­ver­lies van de zenuw geringer, het betreft ech­ter een her­senopera­tie, die een langdu­rige zieken­huisop­name vereist.

 

De radiofrequente (RF) stroom behandeling van het ganglion Gasseri volgens de methode van Sweet.

  NB: In het DC|Pijncentrum worden de behandelingen uitgevoerd door Dr. Peek.

In 1965 beschreef Sweet een relatief simpele behandelingsmethode, waarbij met behulp van röntgendoorlichting een speciale electrode via de wang  naar de kern van de aangezi­chtszenuw (ganglion Gasseri) in­ge­bracht wordt, om aansluitend de zenuw met warmte te behandelen. Omdat het inbrengen van de electrode pijnlijk kan zijn, vindt deze behandeling onder lich­te algehele narcose plaats. U zult tijdens de behandeling aangesloten worden aan apparatuur om hart en bloedsomloop te controleren zoals gebruikelijk bij iedere narcose.

 

 

Begin van de behandeling

Als de electrode op de juiste plaats ingebracht lijkt, laten we u even wakker worden om de kontroleren of de punt van de electrode goed ligt. U kunt dan aan­geven of het stroomp­je dat we even door de electro­de­punt laten lopen, te voelen is in het gebied waar de pijn altijd zit. Als u dat heeft aange­geven laten we u weer een minuut slapen en wordt de electro­depunt een minuut ver­warmd, zodat er een wond­je ont­staat in de kern van de aan­ge­zichtsze­nuw waar de kort­sluiting zit, die de pijn veroor­zaakt. Daarna wordt met een scherp naaldje getest, of het gevoel in het gebied van de aangezichtszenuw, waar de pijn zit, iets minder scherp aanvoelt, en is de behandeling beein­digd. Na de behandeling moet u nog ongeveer een uur bewaakt worden en mag u daarna naar huis, u mag echter niet zelf aan het verkeer deelnemen.

 

Na de behandeling

U kunt na de behandeling een doof gevoel in het deel van het gezicht hebben, waar voor­dien de pijn gelokaliseerd was. Het is namelijk niet altijd mogelijk het gevoel volledig intact te la­ten, omdat er een geringe beschadiging in het ganglion Gas­seri moet worden aangebracht, om de pijn weg te krijgen. Het gaat echter niet om een volledig doof gevoel. In de meeste geval­len verdwijnt dit doof gevoel in de daaropvol­gen­de maanden deels of helemaal. Dat bete­kent niet dat de pijn dan ook weer optreedt; verlammingen of een scheve mond zullen bij deze behande­ling niet optreden.

 

Complicaties

Het is belangrijk te weten, dat er na de behandeling napijn kan voorkomen, die soms brandend is, terwijl soms de oorspron­ke­lijke trige­minus neuralgie pijnen nog een of twee weken blij­ven bestaan; als u nog medicijnen gebruikt kunt u die in over­leg met uw arts ­lang­zaam afbouwen als de napijn verdwenen is. Uiterst zelden worden bij inbrengen van de electrode via het wang­slijmvlies mondbacterien in het hersenvocht gebracht, waardoor er een hersenvliesontsteking kan optreden. Dan krijgt de pa­tient binnen zes uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijf­heid, en moet zo spoedig mogelijk begonnen worden met een an­tibiotica behandeling. Deze komplikatie treedt echter nooit later dan zes uur na de behandeling op.

 

Resultaten

In het algemeen wordt een goed resul­taat bereikt; het kan echter zijn, dat de behandeling te "voorzichtig" uitgevoerd werd, en dat nog een keer iets inten­sie­ver behandeld moet word­en. Dit kan zonder probleem binnen enkele weken gedaan worden.

De pijnklachten kunnen binnen een half tot tien jaar terugko­men, omdat de behandelde zenuw weer aangroeit. De behandeling volgens Sweet kan zonodig bij terugkeren van de pijn op korte termijn herhaald worden.

 

Let op!

1.Op de dag van behandeling nuchter blijven.

2.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is is dient dit vier dagen tevoren gestaakt te worden.

3.Na de behandeling mag u niet zelf aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand U komt ophalen.

4.Als u na de behandeling binnen zes uur koorts krijgt boven 38.5 graden C, onmiddellijk uw arts raadplegen.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u deze altijd bespreken met uw behandelend arts.

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 31-03-2013