Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                                                                                1 oktober 2011

Deze informatie is bestemd voor patiënten die bij pijnlijke behandelingen liever willen slapen.

Sedatie bij Pijnbehandelingen                   http://www.pijnpolikliniek.info

Het protocol dat toegepast wordt conformeert volledig aan de landelijke “RICHTLIJN SEDATIE EN/OF ANALGESIE OP LOCATIES BUITEN DE OPERATIEKAMER”

Deze richtlijn werd in maart 2012 definitief vastgelegd en vervangt de oude richtlijn "sedatie door niet-anesthesiologen".

Het doel is om veilige voorwaarde te scheppen voor procedurele sedatie buiten de OK.

Definitie Procedurele sedatie: Het toedienen van een slaapmiddel en/of een pijnstiller in het kader van een pijnlijke, stresserende diagnostische of therapeutische procedure of een procedure waarbij het belangrijk is dat U stil moet liggen met de bedoeling deze procedure 1. Maximaal comfortabel te laten verlopen (dit wil zeggen met een maximaal onderdrukken van pijn, stress of angst) 2. Dankzij het optimaliseren van het comfort,de procedure te helpen laten slagen.

Sedatie niveaus:

1.      Anxiolysis: het doel is angst- en stressniveau van de patiënt te verlagen waarbij het bewustzijn in principe intact blijft. Mocht het bewustzijn licht dalen, dan spreekt men van lichte sedatie. Respiratoire en cardiovasculaire functies zijn niet aangedaan.

2.      Matige sedatie: Een door geneesmiddelen veroorzaakte depressie van het bewustzijn, waarin de patiënt nog steeds reageert op aanspreken of geringe tactiele prikkels. De luchtwegreflexen zijn intact en adequaat.

3.      Diepe sedatie: Dit is een door geneesmiddelen veroorzaakte bewustzijnsdaling, waarbij de patiënt niet reageert op aanspreken, maar wel reageert op herhaalde of pijnlijke prikkels. De luchtwegreflexen en de ventilatie kunnen verminderd zijn; er kan gemakkelijk een luchtweg obstructie ontstaan.

 

Bij pijnbehandeling kan zowel matige als diepe sedatie wenselijk zijn. Let wel, het is geen narcose. Het kan dus zijn dat U dingen meekrijgt tijdens de behandeling.

Samenstelling sedatieteam:

Bewaking vindt plaats door een anesthesiemedewerker. Deze is bevoegd opgrond van zijn opleiding en ervaring. Volgens de richtlijn is een ieder bevoegd die BLS-geschoold is en bekend is met de middelen die worden toegediend. Bij matige sedatie dient er binnen 5 minuten iemand aanwezig kunnen zijn die ALS geschoold is. Bij diepe sedatie dient er in de ruimte zelf iemand aanwezig te zijn die ALS geschoold is. Aangezien er altijd een anesthesioloog en een anesthesie medewerker aanwezig is wordt hier altijd aan voldaan.

Voorbereiding:

Patienten die in aanmerking komen voor sedatie dienen nuchter te zijn, d.w.z. meer dan 2 uur sinds de laatste (heldere) vocht inname, meer dan 4 uur sinds de laatste lichte maaltijd (thee met beschuit) en meer dan 6 uur sinds de laatste maaltijd. Screening vindt plaats vergelijkbaar met die van patiënten die onder narcose of plaatselijke verdoving op de operatiekamer worden geopereerd. Op indicatie vindt aanvullend onderzoek plaats (bloedonderzoek of hartfilm (ECG). U hoeft geen aparte afspraak te maken hiervoor. Dit wordt gecombineerd met de afspraak op de pijnpoli.

 

Monitoring:

Klinische observatie vindt standaard plaats, m.a.w. uw reactie de toegediende middelen en op pijnprikkels (b.v. plaatselijke verdoving). De zuurstof gehalte van het bloed wordt gemeten doormiddel van een vingerdopje. Bloeddruk wordt ieder vijf minuten gemeten, ECG (hartfilm) wordt niet standaard gedaan, maar wordt wel aanbevolen bij patiënten met relevante voorgeschiedenis van hart- of longziekte.

Zuurstoftoediening is regelmatig nodig maar niet verplicht.

Middelen:  Het middel dat min of meer standaard worden gebruikt is het slaapmiddel diprivan.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van plaatselijke verdoving op de plaats van de prik.

Bijwerkingen en complicaties:

Hoewel sedatie aantoonbaar veilig is, bestaat er toch een kans dat de ademhaling in de problemen komt waardoor de zuurstofverzadiging van het bloed afneemt. Er moeten dan maatregelen genomen worden om de luchtweg vrij te houden en extra zuurstof toe te dienen. Verder kan tijdens de ingreep de bloeddruk dalen, of de hartslag te traag worden. Dit kan met geneesmiddelen als efedrine of atropine worden opgevangen. Misselijkheid is niet te verwachten.

Ontslagcriteria:

Ontslag van de verkoeverruimte verloopt  volgens de Aldrete score  Ontslag uit het ziekenhuis kan bij ononderbroken helder bewustzijn en ongestoorde ademhaling. U moet kunnen drinken en niet te veel pijn hebben.Ook moet er minimaal één uur verstreken zijn sinds de laatste intraveneuze toediening.

 

P.C. de Jong, anesthesioloog/pijnbestrijder

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 31-03-2013