Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Ketenzorg chronische pijn   DC Pijncentrum
25 februari 2013

 

Visie Pijncentra

25-2-2013 
 

Chronische pijn is met een prevalentie van 18% een veel voorkomende ziekte in Nederland. Het leidt tot een grote reductie in kwaliteit van leven, forse beperkingen en hoge kosten wegens langdurig werkverzuim en hoge medische consumptie. Preventie is dus belangrijk. Het tijdig starten van effectieve behandeling bij langer bestaande pijnklachten verlaagd de kans op chroniciteit en leidt daarmee tot kostenreductie. Langer bestaande pijn is echter een complex ziektebeeld waarin vele factoren een rol spelen. Hierdoor zijn vele zorgverleners betrokken bij de behandeling van patiënten met chronische pijn, wat in de praktijk leidt tot een gefragmenteerd en niet samenhangend zorgaanbod. Hierdoor is het lang niet altijd mogelijk om tijdig alle benodigde zorg te bieden, wat een negatieve invloed heeft op outcome en zorgkosten. Revalidatiecentra bieden zorg waarin een aantal disciplines geïntegreerd zijn in intensieve en langdurige trajecten. Deze trajecten zijn kostbaar en worden daardoor pas aangeboden zodra sprake is van langdurige therapie resistente klachten. DC Pijncentrum biedt ketenzorg voor patiënten met pijn door intergratie van alle benodigde zorgtrajecten,van de eerste lijn tot hoog complexe zorg. Hierdoor kan snel de juiste zorg worden geboden, waardoor de kans op herstel en terugkeer naar werk wordt geoptimaliseerd. 

Regionaal zorgnetwerk

DC Pijncentrum bied zorg aan vanuit een landelijke keten van pijncentra. Ieder centrum speelt een centrale rol in een regionaal zorgnetwerk chronische pijn. Zorgtrajecten zijn regionaal geïntegreerd door gezamenlijke spreekuren met meerdere zorgaanbieders en vaste multidisciplinaire overlegmomenten.

In ieder centrum zijn anesthesioloog-pijnspecialisten werkzaam, ondersteund door pijnconsulenten.

Daarnaast beschikt ieder centrum over een psycholoog/psychiater, fysiotherapeut en neuroloog.

Naast voldoende spreek- en onderzoekskamers beschikt ieder centrum over behandelruimtes voor interventionele pijnbehandeling onder beeldvormende technieken en bijbehorende verkoeverruimte.

In het centrum vind de intake van nieuwe patiënten plaats, waarbij naast de anesthesioloogpijngeneeskundige ook de pijnconsulente betrokken is. Indien verdere diagnostiek nodig is, zoals beeldvorming of neurologische consultatie, kan dit snel worden verricht. Het medisch behandeltraject kan direct gestart worden, gericht op snelle effectieve pijnreductie. Alle gangbare anesthesiologische pijnbehandelingen worden in de centra uitgevoerd door ervaren specialisten en met gebruikmaking van de modernste apparatuur. Daarnaast kan direct gestart worden met reactivatie en een

Er wordt pijnzorg geleverd volgens uniforme protocollen op basis van de landelijke richtlijnen pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, waarin indicaties en behandelingen zijn beschreven. Voor pijnklachten van de lumbale facetgewrichten, SI gewricht en discus worden de protocollen volgens de MinT studie gevolgd. Patiënten worden voor fysiotherapie binnen dit protocol verwezen naar een samenwerkende fysiotherapeut danwel een lokale fysiotherapeut. Er wordt onderzocht of fysiotherapie voor deze patiënten centraal in de regio kan worden aangeboden.

Follow-up en bewaking van de voortgang vind plaats door de pijnconsulenten, waarbij naar behoeven extra ondersteuning en begeleiding kan worden gegeven. Voorbeeld hiervan is het Patiënten Educatie Programma (PEP) voor zowel patiënt als de zijn/haar partner, waar nu ervaring mee wordt opgedaan.

Er wordt ook gebruik gemaakt van moderne geautomatiseerde follow-up systemen zoals de SermosLine Pijnmonitor, waardoor patiënten met onvoldoende pijncontrole snel gesignaleerd en teruggezien kunnen worden.

Gespecialiseerde zorg voor complexe, minder vaak voorkomende pijnkachten zoals bijvoorbeeld trigeminusneuralgie wordt niet in alle centra aangeboden, maar geconcentreerd op enkele locaties.

Alle pijncentra zijn geregistreerd als pijnkliniek en gevisiteerd door de beroepsvereniging, danwel in afwachting daarvan. Diverse pijncentra zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en opleiding op het gebied van pijnbestrijding.

gedragsmatige aanpak door pijnconsulente, fysiotherapeut en psycholoog. Dit zal doorgaans in het pijncentrum gestart worden, waarna vervolgbehandelingen in het zorgnetwerk zal plaatsvinden.

Voor intensievere trajecten wordt samengewerkt met revalidatiecentra en regionale ziekenhuizen. Er zijn afspraken gemaakt over het op elkaar aansluiten van zorgpaden, teneinde onnodige doublures te voorkomen. Dit geld ook voor complex invasieve pijnbehandelingen zoals neuromodulatie en intradiscale technieken. Er wordt naar gestreefd om in de toekomst ook ziekenhuizen deel uit te laten maken van de keten. In die situatie kan deze complexe zorg ook voor de hele keten op één centrale locatie worden aangeboden.

Verzuim is een belangrijk probleem bij patiënten met langdurige pijnklachten. Naast de eigen begeleidingstrajecten wordt daarom samengewerkt met externe partners op het gebied van arbeidsrevalidatie en reïntegratie.

Er is veel aandacht voor onderwijs en informatievoorziening. Op alle lokaties worden geaccrediteerde nascholingsactiviteiten georganiseerd voor huisartsen. Daarnaast zijn er informatieavonden (meet & greet) waarbij belangstellenden vragen kunnen stellen aan de aanwezige pijnspecialisten.

De bereikbaarheid van de pijnspecialist buiten kantooruren is op landelijk niveau geregeld via een gespecialiseerd medisch callcenter. Bij medische noodzaak neemt het callcenter contact op met de dienstdoend pijnspecialist.

Landelijke keten

Alle pijncentra werken volgens uniforme protocollen en leveren uniforme zorgproducten. Hierover vind regelmatig landelijk overleg plaats, waarbij tevens een complicatiebespreking wordt gehouden.

Daarnaast kan bij complexe pijnproblematiek tussentijds overleg plaatsvinden met collega’s binnen de groep met specifieke expertise.

Scholing voor het personeel wordt op landelijk niveau georganiseerd, middels centrale bijscholingsactiviteiten.

De meeste bedrijfsmatige processen zoals inkoop, facturering en contracten worden voor de hele keten centraal geregeld. Externe partijen zoals leveranciers en verzekeraars hebben daardoor voor de hele keten één vast aanspreekpunt.

Outcome meeting

De landelijke ontwikkelingen betreffende outcome metingen/ Patient Reported Outcome Measures (PROMs) binnen de pijnbestrijding worden op de voet gevolgd. Daarnaast wordt gewerkt aan een eigen systeem waarin een aantal parameters zoals pijn, beperking, kwaliteit van leven en zorgconsumptie tot lang na beeïndigen van de behandeling kunnen worden vervolgd. Belangrijk

 

Toekomstige ontwikkelingen

onderdeel hiervan is een geautomatiseerd systeem zoals de SermosLine Pijnmonitor waarmee feedback van patiënten wordt verkregen.

Medisch inhoudelijk wordt op de beschreven wijze reeds ketenzorg pijnbestrijding geboden, waardoor effectieviteit en efficiency worden geoptimaliseerd. De financiering is nu echter ondergebracht in bestaande afzonderlijke declaratietrajecten. Streven is om samen met verzekeraars en de externe partnes tot nieuwe afspraken te komen betreffende financiering ketenzorg pijnbestrijding, waarbij voor de diverse zorgpaden ook uniforme prijsafspraken kunnen worden gemaakt.

 

 
(met dank aan collega A. Hartog, DC Pijncentrum Rotterdam)

DC Rotterdam
DC Almere
DC Voorschoten
DC Alkmaar
DC Roermond

 

 

Er wordt op regionaal niveau samengewerkt met andere zorgverleners welke betrokken zijn bij de behandeling van pijn. Hieronder vallen lokale fysiotherapeuten en psychologen, waarnaar wordt doorverwezen. Er worden gezamelijke spreekuren gehouden en er vind regelmatig patiëntenoverleg plaats teneinde tijdig en adequaat in te kunnen grijpen bij onvoldoende vooruitgang. Er wordt gewerkt aan een pijn EPD dat snelle onderlinge informatie-uitwisseling mogelijk maakt.

Ondersteuning van de huisarts in het vroegtijdig onderkennen van pijnproblemen is cruciaal. Naast

laagdrempelige telefonische overlegmogelijkheid voor de huisarts wordt er geëxperimenteerd met een spreekuur door de pijnsonsulente bij de huisarts op lokatie, naar analogie van bijvoorbeeld de praktijkondersteuner (POH) somatiek of GGZ. Zodoende kan advies worden gegeven over behandelmogelijkheden door de huisarts, waardoor sneller adequate pijncontrole wordt verkregen en de patiënt in de eerste lijn kan blijven. Indien toch moet worden doorverwezen is de patiënt al bekend en kan direct behandeling ingeplanned worden.

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 26-02-2013